STATUT

 

 

 

 

WESOŁE PRZEDSZKOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 1. Wesołe Przedszkole zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez Katarzynę Kos i Marię Bilewicz.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Norberta Barlickiego 3.

Tel. 513 425 154

Tel. 533 33 06 33

mail: sekretariat@wesole-przedszkole.com.pl

www.wesole-przedszkole.com.pl

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

 2. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu Niepubliczne Wesołe Przedszkole posiada pieczęć o następującej treści:

 

Niepubliczne Wesołe Przedszkole K. Kos, M. Bilewicz
41-103 Siemianowice Sl
tel. 513 425 154, 533 33 06 33
NIP 643 176 40 76 REGON 243387887

 

 1. Przedszkole działa na podstawie :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola:

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, poprzez:

a)wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;

b)sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

c)współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz przygotowanie ich do nauki szkolnej.

 

2.Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka;

 2. umacnianie wiary we własne siły;

 3. poznawanie i rozumienie siebie i świata;

 4. rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej;

 5. nabywanie umiejętności poprzez działanie;

 6. odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej;

 7. budowanie systemu wartości.

 

3.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dzieci, możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu dzieci w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;

 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 1. Dyrekcja Przedszkola – w skład której wchodzi:

 

a) Dyrektor Zarządzający

b) Dyrektor ds. Pedagogicznych

c) Rada Pedagogiczna – uchwala regulamin swojej działalności,

który nie jest sprzeczny z przepisami prawa i statutem.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania i kompetencje organów przedszkola poszczególnych

 1. Zadaniem Dyrektora Zarządzającego jest:

 1. organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi przedszkola;

 2. dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

 3. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;

 4. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.;

 5. prowadzenie dokumentacji biurowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 6. zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci;

 7. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę poza obiektem do niej należącym.

 8. ustala wysokość wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki ( czesne ), podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia lub skreślenia dziecka z listy.

 

2. Zadaniem Dyrektora ds. Pedagogicznych jest:

 1. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;

 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

 3. koordynowanie opieki nad dziećmi zapisanymi do przedszkola;

 4. współpraca z rodzicami;

 5. opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych, rocznego plan pracy, organizacji pracy;

 6. opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustala sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników;

 7. prowadzenie hospitacji;

 8. nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych;

 9. reprezentowanie Przedszkola w czasie nieobecności Dyrektora Zarządzającego;

 10. opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) nauczycieli.

3. Zadania Rady Pedagogicznej to:

 1. ustalanie pod względem merytorycznym rocznego i miesięcznych planów pracy Przedszkola;

 2. uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej;

 3. podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzanych innowacji i programów autorskich

 4. opracowywanie i zatwierdzanie koncepcji pracy placówki;

e) ustalenie organizacji w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ V

 

Organizacja przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustalonych przez dyrektora zarządzającego.

 2. Dopuszcza się zamknięcie placówki w okresie wakacji jeśli ilość dzieci zadeklarowanych do uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych będzie niższa niż 10 dzieci.

 3. Jeżeli w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) oraz w okresie ferii zimowych wystąpi zmniejszenie frekwencji to przedszkole zastrzega sobie prawo łączenia grup.

 4. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 5. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 6. W przedszkolu dzieci w wieku 5 lat odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.

 7. Liczba dzieci w oddziale wynosi 18 osób

 8. W przypadkach wynikających z organizacji pracy dopuszcza się przyjęcie do oddziału przedszkolnego do 22 dzieci

 9. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

a) sale zajęć dla poszczególnych grup;

b) osobne łazienki dla dzieci i personelu ;

c) szatnię;

d) kuchnię;

e) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

f) ogród przedszkolny z placem zabaw

 1. Przedszkole zapewnia 4 posiłki dziennie: I i II śniadanie, obiad i podwieczorek.

 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole są odpłatne; zgodnie z podpisaną umową pomiędzy rodzicem/opiekunem dziecka , a przedstawicielem przedszkola

 3. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych, z subwencji urzędów oraz darowizn .

 4. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest „z góry”, do 5-go dnia każdego miesiąca.

 5. Z wyżywienia przedszkola mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 2. szacunku dla wszystkich swoich potrzeb;

 3. życzliwego i podmiotowego traktowania;

 4. ochrony przez wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

 5. poszanowania jego godności osobistej;

 6. poszanowania własności;

 7. opieki i ochrony;

 8. partnerskiej rozmowy na każdy temat;

 9. akceptacji swojej osoby;

 

 1. Dziecko może być skreślone z listy uczestników przedszkola w przypadku, gdy:

 1. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej;

b) rodzice/opiekunowie nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do

5 - go dnia miesiąca.

3. Przedszkole zobowiązuje się do udzielenia w nagłej sytuacji pierwszej pomocy wychowankowi i niezwłocznego poinformowania o tym rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele

 

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a)planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem;

b)wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka;

rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka;

c)prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie potrzeb dziecka stosowanie nowoczesnych metod nauczania;

d)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem;

e)współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;

f)planowanie własnego rozwoju zawodowego;

g)dbałość o warsztat pracy oraz estetykę pomieszczeń;

h)prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

i)realizacja zaleceń organu prowadzącego;

j)współdziałanie z rodzicami;

k)inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym;

 

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

c) włączenia ich w działalność przedszkola;

 

 1. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie umów indywidualnych.

 

 

 

Pozostali pracownicy przedszkola

 

    1. Zakres obowiązków szefa kuchni, pomocy kuchennej, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Przedszkolu znajdują się w osobistych aktach osobowych

    2. Nauczyciele i inni pracownicy w Przedszkolu zatrudnieni są w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego

    3. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani SA do przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów BHP, p.poż , Sanepidu

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Rodzice

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego Statutu;

 2. respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej;

 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola (lub upoważnienie osób trzecich ) w określonych godzinach

 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

 5. przyprowadzaniu do przedszkola dziecka zdrowego ( w przypadkach spornych dostarczenie zaświadczenia lekarskiego )

 6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Rodzice mają prawo do:

a)wglądu w Programy uchwalone przez Radę Pedagogiczną

b)wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy przedszkola

c) spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i dydaktyczne;

 

ROZDZIAŁ IX

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

 

 1. Kwalifikacje dzieci odbywają się każdego roku, w wyznaczonym przez Dyrektora zarządzającego terminie

 2. W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca

 3. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”, wpłata wpisowego i zawarcie umowy

 

 1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola, gdy:

 1. rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc pobytu dziecka w Przedszkolu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a)umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.

b)udostępnienie statutu przez dyrekcję przedszkola.

 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.